TANIM VE GÖREVLERİMZ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE

ODALAR VE BORSALAR KANUNU

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004  Sayısı: 25479

18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler işlenmiştir.

14/6/2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/6/2007 tarih ve  5684 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile getirilen değişiklikler işlenmiştir.

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunun 538-541  inci maddeleri ile değişik

Kanun No.

 5174  

Kabul Tarihi : 18.5.2004

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile bütçelerine ilişkin esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

c) Borsa: Ticaret borsası ve ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsalarını,

d) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

e) Personel: Oda, borsa ve Birlikte çalışanları,

İfade eder.akbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama vakıfbank borç sorgulama garantibank borç sorgulama